วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คนเราเกิดมาทําไม...พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

เหตุดี ผลก็ดี เหตุไม่ดี ผลก็ไม่ดี
พิจารณาให้ดีเถิด
เราอาจจะเกิดมาไม่มีพ่อ หรือไม่มีแม่ หรือไม่มีทั้งพ่อและแม่
เราอาจจะเกิดมายากจน
เราอาจจะถูกกลั่นแกล้งอยู่เรื่อยๆ
บางวัน เราอาจจะเป็นทุกข์และไม่สบายใจ
แต่วันนี้ เราอาจจะเป็นสุขและมีความพอใจมากที่สุดในชีวิต
วันนี้ เราอาจจะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
เท่านี้เราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า
ทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์ที่สุดเสมอ
จงก้าวไปสู่อนาคตด้วยความเข้าใจเช่นนี้
จงมั่นใจในผลกรรมและเชื่อในเหตุปัจจัยอย่างสมบูรณ์เถิด
จงทำความดี ละความชั่ว มีเมตตาแก่ตนและสรรพสัตว์
และยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่สงบ
โลกนี้สมบูรณ์แล้วด้วยกรรม
เรามีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
วันนี้เราอาจทุกข์ แต่พรุ่งนี้เราก็อาจจะเป็นสุข
ทุกอย่างไม่แน่นอน
ให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา และทำใจให้เป็นสุข
อย่าลืมทำเหตุให้ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อผลที่ดีในวันนี้
และวันข้างหน้า
เรามีหน้าที่รักษาข้อวัตร และทำให้ดีที่สุดเสมอเท่านั้น
นอกจากนั้น เขาจะ

1 ความคิดเห็น:

 1. ให้เอาทุกข์เป็นอาจารย์
  อย่ารังเกียจทุกข์นะ อย่าหนีทุกข์ อย่ากลัวทุกข์
  ทุกข์นั่นแหละเตือนเราไม่ให้ประมาท
  ให้เกิดปัญญา ให้รู้ ให้เห็น ตามความเป็นจริง ให้เห็นสัจธรรม
  ยิ่งทุกข์มากยิ่งดี เมื่อผ่านไปได้ ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวอะไร
  ต้องอดทนต่อสู้ ด้วยจิตใจที่กล้าหาญ
  ทุกข์ที่ไหน กำหนดดูที่นั่น
  ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ ต้องตามรู้ ตามศึกษา
  ค้นหาดูทุกข์
  ดูไปๆ ก็จะพบตัณหา อุปาทาน
  ตัณหา อุปาทาน นี่แหละ ทำให้เป็นทุกข์
  ตัณหา อุปาทาน นี่แหละ ปิดบังไม่ให้เห็นทุกข์
  เป็นทุกข์ แต่ไม่เห็นทุกข์
  เราจึงต้องจิตใจเข้มแข็ง มุ่งหน้าเข้าไป (พิสูจน์) ดูจึงจะเห็นทุกข์
  เมื่อเห็นแล้วก็จะรู้แจ้ง เกิดญาณทัสสนะทั้งรู้ ทั้งเห็น ตามความเป็นจริงว่า
  ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น
  ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่
  ทุกข์เท่านั้นดับไป
  นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรเกิด
  นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรดับ
  สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ
  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
  สัพเพ ธัมมา อนัตตา
  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
  สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา
  เมื่อวางเฉยได้ วางทุกข์ได้ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย
  ทุกข์ก็จะไม่มี หรือมีเหมือนไม่มี
  อย่าคิดว่าเราทุกข์
  ทุกข์ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ทุกข์
  ทุกข์ไม่ใช่อยู่ในเรา เราไม่ใช่อยู่ในทุกข์
  ทุกข์เราก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
  เรามีหน้าที่เพียงกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้น
  กำหนดรู้ทุกข์ที่ตั้งอยู่
  กำหนดรู้ทุกข์ที่ดับไป
  ทำอย่างนี้เราก็สามารถรับทุกข์ได้
  ทุกข์แค่ไหนก็รับได้
  ต้องอดทนนะ คนมีปัญญาทนทุกข์ได้
  ถ้าเรายังเป็นทุกข์ ก็ยังใช้ไม่ได้ ยังผิดอยู่
  ให้พิจารณาอริยสัจ ๔ เสมอๆ
  ถ้าเรายังเป็นทุกข์ แสดงว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิ
  เวลาทุกข์เกิดขึ้นให้ดูเข้าข้างใน (ดูจิต)
  อย่าไปดูข้างนอก อย่าไปโทษคนโน้นคนนี้
  ให้ดูกายกับใจของเรานี่แหละ
  ดูให้เห็นว่า ตัณหา อุปาทาน นี้แหละ เป็นตัวต้นเหตุให้ทุกข์เกิด
  เป็นมาร เป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุด
  ให้มีขันติ อดทนสู้อารมณ์นั้นๆ
  ตามรู้อารมณ์นั้นๆ
  รู้แล้วก็ไม่หวั่นไหว
  ไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์
  รู้แล้วไม่หลง ไม่ติด
  มีแต่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  นั่นแหละ พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่เอง
  ไม่ต้องไปหาที่ไหน
  แม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอม
  ต้องเอาชนะให้ได้
  อาศัย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นอาวุธ
  ดูให้เห็น อนิจจัง ความไม่เที่ยงแท้ ความไม่แน่นอน

  ตอบลบ